top bannerbanner firetransparent spacer
...ett internetbaserat stödsystem för Systematiskt Brandskyddsarbete som inte bara inriktar sig på dokumentationen, utan som också är ett interaktivt verktyg för den interna brandskyddskontrollen.
 Hem   FAQ   Nytt   Om...   Kontakt   Registrera  Logga in »
i-sba logotype


SBA Systematiskt BrandskyddsarbeteSamarbetspartners

Akutbutiken.se
---
Sjömarkens Brandservice
---
Bjäre BrandTeknik
---
Brandsäk Alingsås
---
Brand & Säkerhet i Norr
---
Räddningstjänster

Göteborg
Jönköping
Karlstad
Luleå
Nerikes Brandkår
Södertörns brandförsvarsföbund
Bloggar

Tjugofyra7
Vi i villa
Brandskyddsbloggen

SBA - Systematiskt Brandskyddsarbete

lite enklare...


Systematiskt Brandskyddsarbete - SBA

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor så skall den som äger eller nyttjar en byggnad eller annan anläggning vidta de åtgärder som krävs för att förhindra uppkomst av brand och för att begränsa skador till följd av brand. De åtgärder som skall vidtas kan vara av både teknisk och organisatorisk karraktär. Den texten säger ju inget konkret om vad SBA faktiskt innebär, och några månader efter att den nya lagen hade kommit så gav Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - MSB (tidigare Räddningsverket) ut en författning SRVFS 2004:3 som beskriver SBA lite mer ingående.

SBA i praktiken

Att t.ex ha den teknik som krävs innebär inte bara ha brandsläckare samt brandlarm, utan lokalerna skall även uppfylla vissa krav (lagar, standarder, försäkringskrav osv) som finns med avseende på brandcellsavgränsning, branddörrar, utrymningsvägar, utrymningslarm, nödbelysning, nödskyltning, förvaring av brandfarlig vara mm.

Är SBA bara tekniska brandskyddsåtgärder?

 Nej, även organisatoriska! Internt skall ansvaret fördelas. Ytterst ligger ansvaret alltid på VD, men kan delegeras till andra. Någon utses till Brandskyddsansvarig, några andra till kontrollanter, anläggningsskötare, utrymningsledare m.fl. Dessa skall naturligtvis ha utbildning för uppgiften. Man behöver också bestämma var gränsen går mellan fastighetsägarens och hyresgästena ansvar för flera områden. Sedan skall regler och rutiner (brandskyddsregler) samt utbildningsplaner upprättas. Slutligen skall Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) "utföras". MSB skriver:

"Det räcker inte med att upprätta dokument för att bedriva ett Systematiskt Brandskyddsarbete. Avgörande är vad som i praktiken åstadkoms för att upprätthålla och förbättra brandskyddet. Dokumentationen är ett hjälpmedel och en kunskapskälla som används för styrning och vägledning av det systematiska och kontinuerliga brandskyddsarbetet."

Ägare - Nyttjare

Ibland uppstår frågan om vem som lagligen ansvarar för en viss sak - ägaren eller nyttjanderättshavaren (vardagligt kallade fastighetsägaren eller hyresgästen). Föreskrifterna för Systematiskt Brandskyddsarbete är inte någon brandskyddslagstiftning där allt detta regleras, utan i första hand styr bygglagstiftningen (vilken vänder sig till fastighetsägaren) och arbetsmiljölagen, t.ex AFS 2009:2 - Arbetsplatsens utformning (som vänder sig till verksamhetsutövaren). Vissa saker hamnar mer självklart på ägarens bord, så som brandcellsavgränsande spjäll i ventilationen. Med samma självklarhet hamnar intern utrymningsskyltning tillika utrymningsplaner på hyresgästen. Placering av släckare, allt organisatoriskt, utbildningar samt brandövningar ligger i första hand på nyttjanderättshavaren.

Brandlarm - Utrymningslarm

Brandlarmet är en vanlig sak där ansvarsfrågan kommer på tal. Det vi i vardagligt tal kallar för brandlarm är två olika saker både funktionellt och lagmässigt. Brandlarm kan vara ett larm som aktiveras automatiskt när rök eller lågor detekteras, men själva larmet kan vara ett sms i fickan på en vaktmästare, och detta är då ett rent brandlarm. Den öronbedövande signal som oftast hörs i samband med brandlarm är egentligen inte brandlarm, utan utrymningslarm. Något generellt krav på brandlarm i byggnader finns inte, men däremot krav på att man skall kunna larma och varna alla vars liv är i fara, vilket i sin tur ofta innebär att man måste ha ett i byggnaden/verksamheten vidsträckt utrymningslarm med klockor/sirener och knappar för att manuellt kunna aktivera detta. Oftast kopplas funktionen med automatisk detektion av rök ihop med utrymningslarmet, och vid detektion av rök så aktiveras ett larm som på samma gång är både brand- och utrymningslarm.
 Lagkravet är dock starkast på utrymningslarmet. Oftast finner man kravet i arbetsmiljölagstiftningen. I samlingslokaler däremot så kräver bygglagstiftningen detta för att få bygglov. I sådana lokaler faller ansvaret av den anledningen mer självklart på ägaren. I förhållande till Systematiskt Brandskyddsarbete så är regelbunden kontroll av larmet en självklar del.

Mer om brandsäkerhet

Här är några bra länkar med mer information i frågan.
Författning om SBA
Tidningen Sirenen, och en mer lättläst artikel om SBA (sid. 28).
Svenska Brandskyddsföreningen ...med sin tidning Brandsakert
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut ...med sin tidning Brandposten
Sprängämnesinspektionens författningar - SäIFS
Elsäkerhetsverket
Boverkets byggregler, kap 5 - brandskydd
Systematiskt Brandskyddsarbete på wikipedia
SVEBRA


Hemma
Gasoltuber hemma, i garaget och på balkongen.© i-sba 2024
SBA i korthet


1. Inventera faktorer med koppling till brand och utrymning.

2. Förebygg brand med tekniska och organisatoriska lösningar, utbildning, instruktioner och rutiner.

3. Tillse både tekniskt och organisatoriskt att kunna begränsa skadorna om brand ändå uppstår.

4. Informera, utbilda och öva personalen för att den inte skall sätta käppar i hjulet för brandskyddet, utan istället vara en aktiv del i brandskyddet.

5. Håll kontinuerligt koll på 1, 2, 3 och 4.

6. Dokumentera allt utfört och planerat. Dels för att kunna visa vad ni har gjort och gör, men även för att kunna leva upp till kravet på systematik.